Royal Cambrian Academy

"CAPTURE US!" Photography contest

Posted 17.04.21 in the Competitioncategory

"CAPTURE US!" Photography contest


We are inviting submissions to our CAPTURE US! photography contest. We aim to inspire you to creatively "capture" photographic impressions of the Royal Cambrian Academy, either from the outside of our building or inside the gallery spaces. We look forward with anticipation to seeing what you all come up with.

How to enter

Send a picture to our email rca@rcaconwy.org to share your visits – we’ll be checking the email and sharing some of the photos on our social media. Please ensure the email submission has a title "Capture Us submission”, name of person submitting and the age group (Junior, up to the age of 16 or Senior, over the age of 16). Please ensure that you name the files submitted with your name and the age group too.

Please make sure your pictures are between 1.5 to 2 MB per image.

Sut I Gystadlu

Anfonwch lun i'n e-bost rca@rcaconwy.org i rannu'ch ymweliadau - byddwn yn edrych ar yr e-bost ac yn rhannu rhai o'r lluniau ar ein cyfryngau cymdeithasol. Sicrhewch fod gan yr e-bost deitl "Capture us submission" ac enw'r person sy'n ei gyflwyno.

Gwnewch yn siŵr bod eich lluniau rhwng 1.5 i 2 MB y ddelwedd.The prize

First Prize winner for Senior’s category will get a £50.00 voucher to spend on art materials from the Royal Cambrian Academy, a Runner Up will get a £25.00 voucher to spend on art materials from the Royal Cambrian Academy.

First Prize winner for Junior’s category will get a £30.00 voucher to spend on art materials from the Royal Cambrian Academy, a Runner Up will get a £15.00 voucher to spend on art materials from the Royal Cambrian Academy.

All of the winners photos will be shared on our social media profiles and featured in a news story on our website front page (links to the winners website or social media profile can be added to these posts if desired)

We will contact the winners after the closing date and before 5 June 2021.

If you do not spend the voucher in full, the remaining amount will be noted on the back of and signed by a member of staff.

The voucher can not be exchanged for cash or any other items from the RCA Shop.

The Voucher will expire at the end of December 2021.

Y Wobr

Bydd enillydd y Wobr Gyntaf yn y categori hyn yn cael taleb gwerth £ 50.00 i'w wario ar ddeunyddiau celf gan yr Academi Frenhinol Gymreig.

Bydd yr Ail enillydd yn y category hyn yn cael taleb gwerth £ 25.00 i'w wario ar ddeunyddiau celf gan yr Academi Frenhinol Gymreig.

Bydd enillydd y Wobr Gyntaf yn y categori iau yn cael taleb gwerth £ 30.00 i'w wario ar ddeunyddiau celf gan yr Academi Frenhinol Gymreig.

Bydd yr Ail enillydd yn y category iau yn cael taleb gwerth £ 15.00 i'w wario ar ddeunyddiau celf gan yr Academi Frenhinol Gymreig.

Bydd holl luniau'r enillwyr yn cael eu rhannu ar ein proffiliau cyfryngau cymdeithasol ac yn cael sylw mewn stori newyddion ar dudalen flaen ein gwefan (gellir ychwanegu dolenni i wefan yr enillwyr neu broffil cyfryngau cymdeithasol at y rhain os dymunir)

Byddwn yn cysylltu â'r enillwyr ar ôl y dyddiad cau a chyn 5 Mehefin 2021.

Os na fyddwch yn gwario'r daleb yn llawn, bydd y swm sy'n weddill yn cael ei nodi ar gefn y daleb gan aelod o staff a'i lofnodi.

Ni ellir cyfnewid y daleb am arian parod nac unrhyw eitemau eraill o'r Siop RCA.

Bydd y Daleb yn dod i ben ddiwedd mis Rhagfyr 2021.


The rules

 1. The photographs can be taken inside the Royal Cambrian Academy gallery, or can be of the exterior of the Royal Cambrian Academy building – Individual artworks cannot be the main focus of the photograph but may be photographed as part of a larger composition of the gallery space.
 2. The person submitting into the competition must be the photographer and owner of the images submitted. There are two age group categories to enter – Juniors (up to the age of 16) and Seniors (over the age of 16).
 3. By submitting the photographs, you are giving permission for the images to be used/edited by Royal Cambrian Academy in digital and print material etc.
 4. Consent MUST be obtained for anyone recognisable in the photographs (or parent/guardian consent for under 16s).
 5. Entrants can enter a maximum of three photographs
 6. Closing date for entries is 15 May 2021. Anything submitted after 17:00 on that date will not be considered.
 7. By entering the competition, you are agreeing to these terms and conditions.


This competition is not sponsored, endorsed or administered by, or associated with Facebook, Twitter or LinkedIn in any way.

Y Rheolau

 1. Gellir tynnu'r ffotograffau y tu mewn i oriel yr Academi Frenhinol Gymreig, neu gallwch fod y tu allan i adeilad yr Academi Frenhinol Gymreig- Ni all gweithiau celf unigol fod yn brif ffocws y ffotograff ond gellir tynnu llun ohonynt fel rhan o gyfansoddiad mwy o'r oriel.
 2. Rhaid i'r person sy'n cyflwyno i'r gystadleuaeth fod y ffotograffydd a pherchennog y delweddau a gyflwynir. Mae yna dau gategori oedran I gystadlu ynddynt – Cystadleuaeth rhai iau (Hyd at 16 oed) a Hyn (dros 16 oed).
 3. Trwy gyflwyno'r ffotograffau rydych chi'n rhoi caniatâd i'r delweddau gael eu defnyddio/golygu gan Academi Frenhinol Gymreig mewn deunydd digidol ac argraffu ac ati.
 4. RHAID cael caniatâd i unrhyw un y gellir ei adnabod yn y ffotograffau (neu gydsyniad rhiant / gwarcheidwad i rai dan 16 oed).
 5. Gall ymgeiswyr gyflwyno uchafswm o dri ffotograff
 6. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Mai 2021. Ni fydd unrhyw beth a gyflwynir ar ôl 17:00 ar y dyddiad hwnnw yn cael ei ystyried.
 7. Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rydych chi'n cytuno i'r telerau ac amodau hyn.

Nid yw'r gystadleuaeth hon yn cael ei noddi, ei chymeradwyo na'i gweinyddu gan, nac yn gysylltiedig â Facebook, Twitter neu LinkedIn mewn unrhyw ffordd.